Đăng nhập

Sinh viên lưu ý:

Sinh viên truy cập ngày 2 lần để xem thông báo, thời khóa biểu học tập

1. Sinh viên không được cho nguời khác mượn ID và Password để truy cập hệ thống

2. Sinh viên không truy cập được có thể liên lạc Thầy Sơn theo email : sondm@donga.edu.vn hoặc trực tiếp tới phòng A408 để gặp thầy hoặc gọi theo SĐT: 0236.222.1124 - máy nhánh: 139.

3. Sinh viên không thấy được lịch học tập có thể gọi theo SĐT: 0236.222.1124 - máy nhánh: 104 để gặp thầy/cô ở phòng Đào tạo để biết thông tin chi tiết.


Nếu lần đầu tiên, Em hãy nhập ngày tháng năm sinh vào ô Password theo mẫu dd/mm/yyyy (10/07/1969)